top of page

The West Wing Interviewdagen


Sinds het bestaan van The West Wing vindt er jaarlijks een gezamenlijke Brusselreis plaats. De Brusselreis bestaat normaliter uit bezoeken aan verschillende Europese instanties en organisaties, en het spreken van mensen om inspiratie op te doen voor de beleidsadviezen. Helaas konden wij, net zoals in het voorgaande jaar, niet fysiek naar Brussel afreizen. Met dank aan de activiteitencommissies van de verschillende tracks, is er een zeer leerzaam en interactief digitaal programma opgesteld voor het verkrijgen van informatie en het opdoen van inspiratie!


Deze blog gaat in op de diverse interviews en gesprekken die de West Wing-leden hebben gevoerd op 17 en 18 februari 2022. Met goede hoop zullen wij als denktank nog een fysiek bezoek brengen aan de Europese hoofdstad in april.


Track DDE

“Tijdens de online Brussel-dagen nodigde de track DDE vooral ondernemers uit met affiniteit in het veld. Wij hebben gesproken met organisaties zoals MEST Africa, TAHMO en een gesprek met Ernesto Spruyt, evenals beleidsmakers die raakvlakken hebben met digitalisering en ondernemingen in Sub-Sahara Afrika zoals de Landbouwraad, de RVO en Chloe Teevan. Zo wees MEST Africa (MDF Consultancy) ons op de obstakels die zij ervaren in het bereiken van ondernemers in het rurale gedeelte waar zij hun werkzaamheden verrichten.

DDE: interview met Eva Kimani van MDF Africa

Ook was de focus op jongeren voor ons erg interessant. De input vanuit de Landbouwraad sloot nauw aan bij onze huidige focus: de opkomende markt van Agtech in Kenia. De mogelijkheden hiervoor zijn enorm, wat ons kansen biedt voor verder onderzoek! Door de verschillende perspectieven die de sprekers met zich meebrachten heeft de track een nog beter beeld verkregen van het speelveld waarin ze een beleidsadvies moeten vormen. Alle verzamelde kennis gaan wij de komende weken bundelen waarna wij een brainstormsessie hebben gepland om een goed advies te schrijven voor de Directie Duurzame Economische ontwikkeling!” Danique François (Track DDE)


Track DEU

“Voor deze digitale ‘reis’ had de DEU-track twee gasten uitgenodigd. Allereerst gingen we in gesprek met Jakub Jaraczewski, die werkzaam is als research coördinator voor Democracy Reporting International. Aan de hand van zijn expertise op het gebied van de rechtsstaat en mensenrechten in de EU legde hij ons haarfijn uit hoe het Poolse rechtssysteem in elkaar zit en hoe de afbraak van de Poolse rechtsstaat tot stand is gekomen. Daarnaast is er onder andere ook dieper ingegaan op de potentiële impact van het conditionaliteitsmechanisme, waarbij EU-financiering wordt gekoppeld aan de rechtsstaat. Wij kijken er met veel plezier op terug en uit de onderstaande tweet blijkt dat dit wederzijds was!


Bericht afkomstig van Twitter

Onze tweede gastspreker was Rick Lawson, hoogleraar Europees recht aan de Universiteit van Leiden. Hoogleraar Lawson benadrukte de rol en het belang van de Raad van Europa in het handhaven van de mensenrechten en het bevorderen van de democratie en de rechtsorde in Europa. Verder verduidelijkte hij de verschillende wijzen waarop rechters binnen de EU met elkaar communiceren, hetzij in een formeel karakter dan wel informeel. Tot slot kregen we twee relevante boeken aangeraden die wij ook graag aan jullie meegeven: Dansende Beren van Witold Szablowski en Counter-Revolution van Jan Zielonka.”

– Senne Ebbing (Track DEU)DEU: interview met hoogleraar Rick Lawson

Track DAM

“Track DAM reisde niet af naar Brussel, maar wel naar Zeewolde om een weekend bij elkaar te komen om meerdere online interviews af te nemen. Er is onder andere gesproken met lokale ondernemers in Irak, medewerkers van de Wereldbank, en de Nederlandse ambassade in Egypte. Dit leverde interessante gesprekken op die zeer relevant zijn voor ons beleidsadvies aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. De nieuw geboden invalshoeken zijn zeer waardevol voor ons en zullen meegenomen worden in het verdere proces. Een van de belangrijkste punten die is besproken, is de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat de financiële situatie in de MENA-regio op een duurzame manier stabiel wordt, en blijft. Dit vereist onder andere een langetermijnstrategie waarin de betrokken landen intensiever met elkaar samenwerken.


Verder ligt er een belangrijke rol voor de regio om te zorgen dat ‘groene’ investeringen worden gedaan, mede om het feit dat alle landen in de regio het klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend. Dit aspect zorgt voor een nieuwe dimensie aan het verstrekken van financiële middelen waarvoor een langetermijnvisie noodzakelijk is. In deze gesprekken met de Nederlandse ambassades in Irak, Libanon en Egypte is de situatie in het desbetreffende land besproken, en is er ook gekeken naar de manier waarop Nederland en de EU kunnen bijdragen aan verbetering van de economische en financiële situatie in de regio.”

– Rick Veldheer (track DAM)


Track PV NY

“Tijdens de interviewdagen had Track-PV NY de mogelijkheid om experts uit verschillende disciplines te interviewen. De PV NY had dit hybride georganiseerd zodat het grootste deel van de trackleden bij elkaar kon komen, en het andere deel er online bij aanwezig kon zijn. Op donderdag sprak de track onder andere met Peter van Bergeijk, hoogleraar International Economics and Macroeconomics aan het International Institute of Social Studies (ISS). Met zijn boek ‘De volgende pandemie: een deltaplan voor overleving’ wil Van Bergeijk dat er een maatschappelijk debat komt over de vraag hoe we met de volgende pandemie moeten omgaan. Een uitgelezen kans voor de trackleden om Van Bergeijk vragen te stellen over de implicaties die hij heeft overwogen bij het formuleren van een standpunt met betrekking tot de omgang met een volgende pandemie.


Op vrijdag spraken de trackleden onder andere met Arjen Boin, hoogleraar publieke instituties en Openbaar Bestuur. Boin heeft vele publicaties op zijn naam staan op het gebied van crisismanagement, publiek leiderschap en publieke instituties. In 2020 publiceerde Boin het boek ‘COVID-19: Een analyse van de nationale crisisrespons (Crisis University Press)’ en het artikel ‘Governing the Pandemic’. In dit interview gingen de trackleden dieper in op het functioneren van bestuur in tijden van een pandemie. In totaal heeft de PV NY in deze twee dagen twaalf experts kunnen interviewen.”

– Thijs Uildriks (Track PV NY)


Als extraatje kregen alle tracks ook de kans om deel te nemen aan een interactieve Q&A met Diederick Samson over de Europese Green Deal!Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page