top of page
 • Waar vinden de bijeenkomsten plaats?
  Wanneer dit fysiek mogelijk is, vinden de tweewekelijkse brainstorm- en schrijfsessies plaats in Den Haag op de dinsdagavond van 19:00 tot 21:00. Daarna gaan we gezamenlijk meestal wat drinken op het Plein. Daarnaast organiseren we eens per maand op de vrijdag een extra activiteit waarbij we met experts, beleidsmakers en andere betrokken partijen in gesprek gaan. Dit zal tevens overwegend in Den Haag zijn. Als het niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen, bieden we digitale alternatieven.
 • Zijn er kosten verbonden aan een lidmaatschap bij The West Wing?
  Nee, voor een vrijwillige lidmaatschap aan The West Wing hoef je geen contributie te betalen. Wel is het goed om te weten dat we helaas geen reis- of andere onkosten kunnen vergoeden. Tenslotte wordt er voor de buitenlandreis ook een bescheiden bijdrage gevraagd van de leden.
 • Hoeveel tijd ben ik buiten de tracksessies kwijt aan the West Wing en wat zijn de verplichtingen buiten de sessies om?
  Buiten de tracksessies om worden er op enkele vrijdagen extra activiteiten georganiseerd, die voornamelijk overdag plaatsvinden. Hierbij moet je denken aan een bezoek aan een internationale organisatie of ambassade, een brainstormsessie met iemand van het ministerie van Buitenlandse Zaken of een cursus beleid schrijven. Daarnaast werk je in je eigen tijd verder aan het voorstel. Bij elkaar opgeteld kom je uit op ongeveer 6 tot 8 uur per week.
 • Is aanwezigheid bij alle activiteiten verplicht?
  Het is voor het proces erg belangrijk dat alle leden altijd aanwezig zijn. We gaan er daarom ook vanuit dat je aanwezig bent bij de tracksessies en activiteiten. Mocht het zo zijn dat je op een moment niet aanwezig kunt zijn, overleg je dit met je trackleider. 80% aanwezigheid bij de sessies is daarbij het minimale streven. Daarnaast wordt er het hele West Wing-jaar ook een inzet buiten de sessies om verwacht. Indien je inzet en aanwezigheid goed is, krijg je aan het einde een getuigschrift vanuit het ministerie als dank voor je inzet.
 • Hoeveel tijd kost deelname aan The West Wing?
  Deelname aan The West Wing kost gemiddeld 6 tot 8 uur per week. Deze tijd besteed je aan gezamenlijke brainstorm- en schrijfsessies die tweewekelijks plaatsvinden, extra activiteiten die eens in de maand worden georganiseerd en individuele onderzoeks- en schrijftaken. Afhankelijk van de fase in het beleidsproces kan het zijn dat je er minder of juist meer tijd mee bezig bent. Ook kan je binnen de track bepaalde functies bekleden die een andere tijdsbesteding hebben, zoals notulist of eindredacteur. Deze gemiddelde tijdsbesteding vraagt zodoende enige flexibiliteit van de deelnemers.
 • Is The West Wing te combineren met het schrijven van een scriptie?
  Dit is in principe goed te combineren. Gezien het groepsproces van de denktank is het van belang dat leden fysiek aanwezig zijn bij de tweewekelijkse denktank sessies op dinsdagavond in Den Haag. Ook vindt er met regelmaat een activiteit plaats op de vrijdagen overdag waarbij de verwachting is dat de leden aanwezig zijn. Naast deze activiteiten verwachten we ook dat je 6-8 uur in de week beschikbaar bent om aan het beleidsadvies te werken. Een West Wing jaar is dus in principe goed te combineren met het schrijven van een scriptie, maar kan wel enige flexibiliteit van je vragen. Het scheelt daarnaast dat de officieuze jaarplanning van tevoren bekend is.
 • Is The West Wing te combineren met een studie/stage/baan in het buitenland?
  Gezien het groepsproces van de denktank is het van belang dat leden fysiek aanwezig zijn bij de tweewekelijkse denktank sessies op dinsdagavond in Den Haag. Ook vindt er met regelmaat een activiteit plaats op de vrijdagen overdag waarvan de verwachting is dat de leden aanwezig zijn. Het is daarom niet mogelijk om The West Wing te combineren met een studie/stage/baan in het buitenland.
 • Is The West Wing te combineren met een (fulltime)baan?
  Het is in principe mogelijk the West Wing te combineren met een baan, maar wees je er van bewust dat deelname aan The West Wing een jaar lang toewijding van je vraagt. Zo verwachten we dat je gezien het groepsproces van de denktank fysiek aanwezig bent bij de tweewekelijkse brainstorm- en schrijfsessies op dinsdagavond in Den Haag (als het niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen, bieden we digitale alternatieven). Ook vindt er ongeveer eens per maand een activiteit plaats op de vrijdag waarvan de verwachting is dat de leden daarbij ook aanwezig zijn. Naast deze activiteiten verwachten we ook dat je 6-8 uur in de week beschikbaar bent om aan het beleidsadvies te werken. Het combineren van the West Wing met een fulltime baan is dus zeker mogelijk, en we moedigen dit ook actief aan, maar vraagt wel enige flexibiliteit van jezelf en je werkgever. Het scheelt daarnaast dat de officieuze jaarplanning bekend is als je begint met het West Wing-jaar.
 • Wanneer kan ik mij aanmelden voor de tracks van 2024-2025?
  Het is momenteel nog niet mogelijk om je aan te melden voor een van de tracks van 2024-2025. Elk jaar vindt in september de aanmeldperiode voor nieuwe trackleden plaats. Houd voor de exacte aanmeldperiode onze website en sociale mediakanalen goed in de gaten.
 • Wat zijn de selectiecriteria voor een lidmaatschap bij The West Wing?
  The West Wing is een jongerendenktank en daarom zijn we op zoek naar studenten en young professionals tot 30 jaar. Verder is het van belang dat je een coöperatieve en enthousiaste instelling hebt en gemotiveerd bent om je een jaar lang (vrijwillig) met een uitdagend beleidsadvies bezig te houden. Daarnaast verwachten we dat je bereid bent jezelf gedurende het hele proces te committeren aan The West Wing. Ook vinden wij diversiteit (in de breedste zin van het woord) belangrijk. Juist door een diverse groep jongeren samen te stellen, kunnen we door uiteenlopende achtergronden, ervaringen en kennis, beleid vanuit verschillende invalshoeken benaderen.
 • Welke studieachtergrond is vereist voor deelname?
  Geen! Juist om het creatieve proces te bevorderen zijn we op zoek naar mensen met uiteenlopende studie- en werkachtergronden. Zo waarborgen we diversity of thought. Het is dus ook geen noodzaak om tijdens je studie of werk al ervaring op te hebben gedaan met buitenlandbeleid.
 • Is The West Wing alleen bedoeld voor studenten?
  Nee, we zijn tevens op zoek naar young professionals met verschillende werkachtergronden. Wij geloven dat het denkproces en het uiteindelijke schrijven van het beleidsadvies verbetert door de samenwerking tussen studenten en young-professionals.
 • Ik heb een handicap, kan ik ook deelnemen aan The West Wing?
  Daar kunnen wij niet direct antwoord op geven. Op dit moment hebben we bijvoorbeeld nog niet kunnen regelen dat onze tracksessies op locaties plaatsvinden die voor mensen die moeilijk te been zijn ook toegankelijk zijn. Mocht je op een andere wijze (geestelijk en/of lichamelijk) gehandicapt zijn, dan verzoeken we je om contact met ons op te nemen via het onderstaande formulier. We gaan dan samen met je bekijken wat er mogelijk is. Wel zijn we voornemens om door het jaar heen activiteiten te organiseren die voor iedereen leuk en toegankelijk zijn. We nodigen je dan ook van harte uit om in ieder geval hieraan deel te nemen!
 • Can I apply for The West Wing as a non-Dutch speaking student or young professional?
  Unfortunately, we are only recruiting Dutch-speaking students and/or young professionals at the moment. Since The Dutch Ministry of Foreign Affairs is our direct partner, we are expected to deliver our projects in Dutch. Fluency in the Dutch language is therefore required.
 • Wat vonden oud-leden van hun jaar bij The West Wing?
  Ervaringen van oud-leden kun je hier lezen.
 • Hoe komt een beleidsadvies tot stand?
  Het beleidsadvies komt in principe tot stand door de ideeën en bevindingen van de deelnemers. Gedurende het proces zullen zij door hun onderzoek en gesprekken met experts, beleidsmakers en andere betrokkenen tot het beleidsadvies komen. Ondertussen gaan zij op meerdere momenten in gesprek met de opdrachtgevers vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken om tussentijdse bevindingen te bespreken. Daarnaast vinden er ook trainingssessies plaats waarin de deelnemers worden ondersteund in het schrijven van doeltreffende en bruikbare beleidsadviezen.
 • Wat wordt er met het beleidsadvies gedaan?
  Wat er met het beleidsadvies gebeurt is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de kwaliteit van het advies en implementeerbaarheid. Na het afronden van het advies kunnen de tracks met hun opdrachtgever om tafel om de vervolgstappen te bespreken.
 • Wat is jullie jaarplanning en wat moet ik mij voorstellen bij extra activiteiten?
  Over het algemeen bestaan onze activiteiten uit tweewekelijkse brainstorm- en/of schrijfsessies op de dinsdagavond van 19:00 tot 21:00. Verder organiseren we eens per maand op de vrijdag een extra activiteit, welke overwegend overdag zal plaatsvinden. Een extra activiteit kan een workshop beleid schrijven zijn of een bezoek aan een internationale organisatie.
 • Is het ministerie van Buitenlandse Zaken betrokken bij het schrijven van het beleidsadvies?
  The West Wing is een onafhankelijke denktank, wat betekent dat het ministerie van Buitenlandse Zaken voornamelijk betrokken wordt op momenten dat trackleden van een beleidsvraag behoefte hebben aan meer informatie of expertise vanuit de desbetreffende beleidsdirectie(s). Wel zijn er meerdere centrale momenten waarop het beleidsadvies wordt besproken, te weten de one-pagerpresentatie in januari en de “Wrap up” in mei.
 • In hoeverre is er plek voor persoonlijke invulling met betrekking tot de beleidsvragen?
  Dat moedigen wij van harte aan! Het schrijven van het beleid is een groepsproces, maar komt niet tot stand zonder de verschillende individuele bijdragen. Out-of-the-box denken is onlosmakelijk verbonden met The West Wing en we verwelkomen eigen interpretaties van de beleidsvragen. Ook buiten de beleidsvragen om staan we open voor nieuwe ideeën vanuit de trackleden!
 • Krijg ik begeleiding bij het schrijven van het beleidsadvies?
  Elke track heeft een trackleider die de activiteiten van de trackleden coördineert en in nauw contact staat met de opdrachtgevers vanuit het ministerie. Tevens is de trackleider het centrale aanspreekpunt voor vragen en hij/zij zal de groep begeleiden in het brainstormproces. Er zullen daarnaast trainingssessies plaatsvinden waarin de deelnemers worden ondersteund in het schrijven van doeltreffende en bruikbare beleidsadviezen.
bottom of page