top of page

Vier verschillende thema's en beleidsvragen

De beleidsvragen
van 2021-2022

De aanmelding voor deelname aan The West Wing 2021-2022 is gesloten! Volg ons op onze social media kanalen om op de hoogte te blijven van onze activiteiten en eventuele ontwikkelingen rondom de aanmeldprocedure en thema's! 

In het West Wing-jaar 2021-2022 houden vier tracks zich bezig met vier verschillende thema's en beleidsvragen. Deze tracks zullen voor een specifieke directie en/of post van het ministerie een beleidsvoorstel opstellen. De tracks voor 2021-2022 richten zich op onderwerpen rondom digitalisering (DDE), rechtsstatelijkheid (DEU), schuldenproblema-tiek (DAM) en global health security (PV NY). 

Hieronder vind je de uiteindelijke beleidsadviezen!

Kijk ook eens naar de beleidsadviezen van afgelopen jaren!

De eerste track voor 2021-2022 gaat in op de versnelde transitie naar een digitale economie en het belang van digitalisering voor waardig werk en economische groei in ontwikkelingslanden en is ingezonden door de Directie Duurzame Economische Ontwikkeling (DDE).

 

COVID-19 heeft de transitie naar een digitale economie versneld en daarmee het belang van digitalisering voor private sector ontwikkeling in ontwikkelingslanden verder vergroot. Tegelijkertijd weten ontwikkelingslanden, met name in Afrika, nog maar mondjesmaat te profiteren van de voordelen van digitalisering. Ze blijven achter waardoor de kloof tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden steeds groter dreigt te worden. Digitalisering biedt kansen voor waardig werk en economische groei, via nieuwe verdienmodellen, meer werkgelegenheid in de dienstensector (agtech, edtech, ehealth, fintech, e-commerce, etc.), de ontwikkeling van digitale en soft skills (Future of Work), en technologische innovaties ten behoeve van productiviteit, digitale handel en financiële inclusie. De hoofdvraag bij deze track is:

Hoe kan digitalisering bijdragen aan versterking van het MKB en betere banen in Afrika? En wat kan BZ doen in haar aanpak voor private sector ontwikkeling om dit te stimuleren?

Track DDE

Track DEU

building-79221_1920.jpg

Lees hier het beleidsadvies:

De tweede track voor 2021-2022 richt zich op rechtsstatelijkheid en is ingezonden namens de Directie Europa (DEU-midden).

 

Sinds een aantal jaar zijn in verschillende Centraal-Europese lidstaten regeringen aan de macht die een ‘illiberale democratie’ nastreven. Dit leidt steeds vaker tot (publieke) botsingen tussen lidstaten. Aan de ene kant staan de bewakers van de Europese waarden. Aan de andere kant staan lidstaten die vinden dat de Europese Unie zich niet moet bemoeien met ‘interne aangelegenheden’. Er wordt vanuit Nederland gezocht naar een balans tussen het waarborgen van Uniewaarden en het onderhouden van een goede bilaterale relatie met deze Centraal-Europese landen. Vanuit de Directie Europa is daarom de volgende vraag gesteld:

Hoe kan de ondemocratische ontwikkeling in diverse Centraal-Europese landen worden verklaard? Hoe dient de EU op deze ontwikkeling te reageren en ervoor te zorgen dat de in de EU verdragen vastgelegde waarden worden gerespecteerd en de eenheid in de EU wordt hersteld. Welke rol dient Nederland in dit verband bilateraal en in Brussel te spelen in het licht van de hierboven geschetste balans?

Track DEU

De derde track voor 2021-2022 gaat in op schuldenproblematiek in de landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (kortweg de Mena-regio) en is ingezonden door de Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten.

 

Deze landen laten grote verschillen zien in welvaart en de hoogte van hun publieke schulden, maar vertonen veel overeenkomsten waar het gaat om de grote rol van de staat in de economie. Verschillende ontwikkelingen, waaronder bevolkingsgroei en de covid-crisis, zetten dit model onder druk. Waar overheden in het verleden relatief makkelijk aan financiering konden komen, neemt het aantal landen met onhoudbare overheidsfinanciën en schulden toe. Mogelijke consequenties hiervan zijn o.a. toenemende armoede en maatschappelijke onrust. De hoofdvraag is dan ook:

 

Hoe ontwikkelt de schuldenproblematiek in de MENA-regio zich en wat zijn de reële consequenties hiervan? Kunnen Nederland en de internationale partners een onhoudbare schuldencrisis in deze regio voorkomen?

Track DAM

Track PV NY

people-5592232_1920.jpg

Lees hier het beleidsadvies:

De vierde track voor 2021-2022 richt zich op global health security en is ingezonden namens de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden (KNL) bij de Verenigde Naties (VN) in New York (PV NY).

De COVID-19 pandemie laat zien dat de aanpak van mondiale gezondheidskwesties politieker is dan ooit, terwijl ook de wederzijdse afhankelijkheid nog nooit zo groot is geweest. Dit leidt tot grote spanningen tussen nationale en internationale belangen. Verschillende ontwikkelingen, die in onderstaande one-pager worden genoemd, resulteren in de vraag welke rol het KNL internationaal het beste kan innemen als het gaat om pandemiepreventie en -paraatheid. De hoofdvraag bij deze track is dan ook:Hoe kan KNL, op basis van de internationale ontwikkelingen en adviezen, het beste zijn positie en inzet op het gebied van ‘pandemic preparedness and response’ vormgeven binnen de VN?

Track PV NY
bottom of page